Projekto idėja

Didžioji dalis pastatų ir urbanistinės aplinkos Lietuvos miestuose ir miesteliuose yra nepritaikyta neįgaliųjų poreikiams, todėl retai žmones su negalia galima sutikti viešumoje.

Kiekvienas asmuo su judėjimo negalia prieš išeidamas iš namų privalo suplanuoti visą kelionės maršrutą, tačiau Lietuvos gyventojai ir užsienio svečiai susiduria su dideliais sunkumais ir nusivylimais, kadangi negali gauti kvalifikuotos informacijos, ar vieta, į kurią jie norėtų keliauti, yra pritaikyta neįgaliajam.

Idėją veiklai „Be slenksčių“ ir paskatino tokia per ilgus metus nesikeičianti situacija.

2010 m. LŽNS dalyvaudama Grundtvig tarptautinių partnerysčių programos projekte susipažino su Estijos sėkminga patirtimi, sprendžiant analogišką problemą. Estų sprendimas – atvira ir patogi interneto svetainė, kurioje yra paskelbta išsami informacija apie Talino miesto viešosios paskirties objektų prieinamumą, kliūtis, koordinates, pateikiami žemėlapiai, kita svarbi informacija.

Taigi nuo 2011 metų Lietuvos žmonių su negalia sąjunga pradėjo įgyvendinti projektą „Be slenksčių“. Buvo sukurta objektų prieinamumo neįgaliesiems įvertinimo anketa, pagal kurią LŽNS darbuotojai tikrino įvairius visuomeninės paskirties objektus visoje Lietuvoje. Informacija buvo kaupiama ir sisteminama.

Patikrintų objektų skaičiui perkopus per 1000, buvo sumanyta sukurti internetinį puslapį beslenksciu.lt, kad kiekvienas neįgalusis pasinaudotų šiais duomenimis ir galėtų kuo savarankiškiau judėti aplinkoje.

Tikime, kad šis projektas bus Jums naudingas ir rasite informacijos kur galite keliauti be kliūčių.


Projekto rėmėjai

eea grants

Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. EEE finansinio mechanizmo parama yra skirta 15-ai šalių (12 naujųjų Europos Sąjungos šalių, taip pat Graikijai, Ispanijai ir Portugalijai).

Antrasis EEE finansinių mechanizmų laikotarpis apima 2009 – 2014 metus. Šiuo laikotarpiu Lietuvai bus skirta 84 milijonai eurų Norvegijos ir EEE paramos įvairiems projektams šalyje įgyvendinti. Planuojama, kad parama bus paskirstyta iki 2014 m., o paramos įgyvendinimo laikotarpis tęsis iki 2016 m. vidurio.

Prioritetinės programos remiamos sritys yra šios: gamtos apsauga ir klimato kaita, tyrimai ir stipendijos, pilietinė visuomenė, sveikatos apsauga, vaikai, lyčių lygybė, teisingumas ir kultūrinis paveldas.

Svetainė: www.eeagrants.com

Lietuvos kultūros taryba

Lietuvos kultūros taryba yra įstaiga prie Kultūros ministerijos, kurios paskirtis – pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką kultūros ministrui pavestose valdymo srityse, išskyrus valstybės politikos įgyvendinimą, pavestą Lietuvos kino centrui prie Kultūros ministerijos.

Veiklos tikslai: vadovaujantis kultūros politikos prioritetais, sudaryti sąlygas įvairiapusei kultūros ir meno plėtrai ir sklaidai, užtikrinant racionalų ir pagrįstą skiriamų lėšų naudojimą; pagal kompetenciją įgyvendinti kultūros politiką; analizuoti kultūros ir meno procesus, darančius įtaką kultūros politikai.

Nuo 2013 m. Lietuvos kultūros taryba remia kultūros paveldo objektų neįgaliesiems prieinamumo vertinimą, turistinių maršrutų sukūrimą, informacinių brošiūrų ir el. leidinių rengimą bei leidybą.

Svetainė: www.ltkt.lt

 


Projekto draugai

Turizmo informacijos centrai

 

Kultūros paveldo departamentas

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos- 1994 m. Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcija ir Paminklotvarkos departamentas buvo reorganizuoti, įsteigtas Kultūros vertybių apsaugos departamentas (nuo 2005 m. – Kultūros paveldo departamentas) atskaitingas Kultūros ministerijai. Tuo metu veikiančios Kultūros paveldo inspekcijos apygardos reorganizuotos į Kultūros paveldo departamento teritorinius padalinus. Kultūros paveldo departamentas atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos funkcijas: prižiūri ir tvarko kultūros vertybes, veda kultūros paveldo apskaitą, priežiūrą ir kontrolę, pristato kultūros paveldą visuomenei, taip pat prisideda prie nacionalinės politikos formavimo ir įgyvendinimo kultūros paveldo apsaugos srityje. Departamento misija – išsaugoti Lietuvos kultūros paveldą ir perduoti ateities kartoms kaip tautos savasties išlikimo garantą, kraštovaizdžio sudėtinę dalį bei Lietuvos įvaizdžio formavimo priemonę, sudarant sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis.

Svetainė: www.kpd.lt

 

Visos teisės saugomos
Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas